Ny stadga för Romfartuna Hembygdsförening

Förslag som antogs vid årsmötet 18 mars 2017 och vid medlemsmöte i Hallsta By 13 maj 2017.

§ 1 Föreningens grund och uppgift

Romfartuna Hembygdsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar med respekt för alla människors lika värde och med aktivt intresse för närsamhällets historia, nutid och framtid.

Föreningens uppgift är främst att verka för:

 • vård och skydd av vårt kulturarv
 • utveckling av orten och dess kulturfrågor
 • insatser, samvaro och samverkan för ortens bästa
 • det geografiska områdets attraktionskraft och goda anseende lokalt och i omvärlden.

§ 2 Medlemskap

Föreningen samlar människor som vill delta och medverka i föreningens verksamhet enligt § 1.

För giltigt medlemskap krävs att medlemsavgift erlagts. Varje medlem äger en röst vid föreningens möten.

Om medlem motverkar föreningens grund och uppgifter äger föreningens styrelse rätt att genom enhälligt styrelsebeslut utesluta medlem.

§ 3 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, fyra ledamöter och två ersättare.

Ordförande väljs för ett år vid årsmöte. Ledamöter och ersättare väljs för två år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör vid konstituerande möte inom en vecka efter årsmöte.

Styrelsen är beslutsför om ordförande eller vice ordförande och minst två ledamöter deltar i mötet. Styrelsen äger rätt att adjungera ledamot till styrelsen. Styrelsen ska då ange tid och skäl för uppdraget. Adjungerad ledamot äger inte rösträtt i styrelsen.

Styrelsen utser också andra funktioner för föreningens verksamheter som inventarieförvaltare, programansvariga och arbetsgrupper för särskilda projekt/insatser.

Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§ 4 Årsmöte

Årsmöte hålls under första kvartalet varje år. Datum för årsmöte ska tillkännages minst två månader före årsmötet. Motioner och ärenden till årsmötet ska ha inlämnats till styrelsen för beredning senast en månad före årsmötet. Kallelse till årsmöte ska delges medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmöte behandlas ärenden som beretts av styrelse, revisorer och valberedning. Valberedningen kan undantagsvis föreslå val på 1 eller tre år av enskild ledamot/ersättare om detta krävs för att uppnå växelverkan i valen till styrelsen. Den enda punkt som avgörs utan särskild beredning är val av valberedning.

Under punkten övriga frågor kan information ges och frågor anmälas för vidare behandling av styrelsen.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordförande justerar protokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomiska redovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande under ett år för föreningen och dess styrelse.
 10. Val av ledamöter till styrelsen, för en tid av två år.
 11. Val av ersättare i styrelsen, för en tid av två år.
 12. Val av två revisorer, varav en utses som sammankallande, och en revisorssuppleant, för det kommande verksamhetsåret.
 13. Val av valberedning inför nästa årsmöte, bestående av två ledamöter och en ersättare, varav en utses som sammankallande.
 14. Behandling av ärenden och motioner som inkommit till årsmötet stadgeenligt.
 15. Beslut om verksamhetsplan
 16. Beslut om medlemsavgift
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande.

§ 5 Verksamhetsår, räkenskaper och revision

Föreningens verksamhetsår löper från årsmöte till årsmöte. Föreningens räkenskaper förs för kalenderår.

Kostnader för annat än årsmötet och vad verksamhetsplanen föreskriver ska så långt det är möjligt undvikas från årsskiftet till årsmötet.

Revisorerna ska löpande under året följa föreningens arbete och ekonomihantering. Räkenskaper och verksamhetsberättelse ska lämnas till revisorerna senast två veckor före årsmöte. Granskning av räkenskaper och styrelsens förvaltning resulterar i en revisionsberättelse som lämnas och föredras av minst en revisor vid årsmötet.

§ 6 Valberedning

Valberedningen utses av årsmötet och har att hålla kontakten med föreningens styrelse och medlemmarna under hela verksamhetsåret i syfte att avge ett gott förslag vid kommande årsmöte.

Valberedningen ska eftersträva att styrelsen och föreningens övriga funktionärer väljs med spridning inom Romfartuna samt mellan kön och ålder.

§ 7 Stadgar

Beslut om ändring av eller tillägg till stadgan sker genom beslut vid två på varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Minst tre månader ska förflyta mellan dessa båda möten.

§ 8 Upplösning

För beslut om föreningens upplösning fodras beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det sista kan vara ett extra årsmöte. Minst tre månader ska förflyta mellan dessa möten. Fråga om nedläggning ska vid båda dessa möten bifallas av minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar.

Vid beslut om upplösning är det årsmötets skyldighet att se till att en fungerande styrelse finns till dess att praktiska, administrativa och ekonomiska frågor lösts och avslutats. Årsmötet utser därför styrelse med tidsbegränsat uppdrag.

Styrelsen har enbart att arbeta med de frågor som angivits av årsmötet samt att hålla medlemmarna informerade om arbetets gång. Senast två veckor före uppdragstidens slut ska styrelsen kalla till medlemsmöte där arbetet redovisas.

Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar i första hand gå till företag, förening eller organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden och kan åta sig att verkställa ett specificerat ändamål som lokalt gynnar Romfartuna.

Mottagare och ändamål anges genom beslut av årsmötet. Kan årsmötet inte ange lokalt ändamål ska årsmötet ange nationell samorganisation för hembygdsfrågor eller biståndsorganisation som mottagare.

Upplösning av föreningen är avslutad när det sista medlemsmötet hållits och styrelsens tidsbegränsade uppdrag upphört.